วิทยาศาสตร์

 

1. สารแต่ละคู่ในข้อใดต่อไปนี้ที่มีพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลเป็นพันธะชนิดเดียวกัน

1. เพชรแท้ ซิลิกอนบริสุทธิ์

2. คลอรีน โบรมีน

3. แก๊สออกซิเจน แก๊สไนโตรเจน

4. ถ่านไม้ ถ่านแกรไฟท์

 

2. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) การใช้น้ำยาที่มี pH = 4 ขัดพื้นหินอ่อนจะทำให้พื้นผิวมีความมันวาว

(ข) การใส่แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ Ca(OCl) 2 ในน้ำ จะทำให้เกิดคลอรีน Cl2

ที่ฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้

(ค) แบตเตอรีรถยนต์ใช้โลหะตะกั่วเป็นขั้วลบและใช้ตะกั่วออกไซด์เป็นขั้วบวก

โดยโลหะตะกั่วเป็นตัวให้อิเล็กตรอน

(ง) ผงโซเดียมแอซีเตทใช้ดับเพลิงได้เพราะเมื่อได้รับความร้อนจะให้แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์

ข้อใดถูกต้อง

1. (ก) และ (ค)

2. (ก) และ (ง)

3. (ข) และ (ค)

4. (ค) และ (ง)

3. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

(ก) แก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ

และมีเทน

(ข) บรรยากาศที่มีสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิด

ฝนกรดได้

(ค) กำหนดให้โคบอลต์-60 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีครึ่งอายุ 5 ปี และปริมาณที่ไม่

เป็นอันตรายต้องไม่เกิน 0.50 กรัม ถ้ามีโคบอลต์-60 น้ำหนัก 32 กรัม จะต้อง

เก็บไว้ในภาชนะปิดที่ป้องกันรังสีได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี ก่อนนำไป

ทำลายจึงจะไม่เป็นอันตราย

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1. (ก) และ (ข)

2. (ก) และ (ค)

3. (ข) และ (ค)

4. (ก) (ข) และ (ค)

4. ตะกรันในกาต้มน้ำไม่ได้เกิดจากสาเหตุในข้อใด

1. CaCO3 ละลายน้ำได้น้อย

2. การสะสมของตะกอน CaCO3

3. กาที่ใช้ต้มน้ำทำด้วยโลหะ

4. น้ำที่ใช้ต้มเป็นน้ำกระด้าง

5. ปฏิกิริยาของแผ่นโลหะอลูมิเนียมน้ำหนัก 10.0 กรัม กับสารละลายกรดซัลฟิวริก

เข้มข้น 0.10 โมลาร์ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ที่ 25 oC ทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนขึ้น

ดังสมการ

2Al(s) + 3H2SO4(aq) Al2(SO4)3(aq) + 3H2(g)

การปรับการทดลองตามข้อใดจะทำให้อัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนลดลงจากเดิม

1. ทำปฏิกิริยาที่ 35 oC

2. เติมน้ำลงไป 10.0 มิลลิลิตร

3. ใช้กรดที่มีความเข้มข้น 0.12 โมลาร์

4. ใช้ผงโลหะอลูมิเนียมน้ำหนัก 10.0 กรัม

เฉลย

1. 1, 2        2.3             3.2               4.3             5.2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s